HOME

Pravidla

Pravidla v. 1.21


Pravidla se mohou měnit až do startu, kde obdržíte finální verzi vytištěnou. Změny oproti předchozí verzi budou na této stránce vyznačeny, nebo na ně bude upozorněno jinak. S každou změnou se zvýší verze pravidel. Za změny se nepovažují opravy překlepů apod., které nemohou ovlivnit výklad pravidel.

Obecná ustanovení


Hra Labyrint je jednodenní hrou, která se odehraje na území České Republiky případně v zemích Evropské Unie. Základní jednotkou hry je tým. Tým tvoří 3 až 5 lidí. Hry se účastníte na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. V každém týmu musí být alespoň jedna osoba starší 18 let. Ta plně zodpovídá za všechny neplnoleté členy daného týmu. Ve vlastním zájmu neporušujte zákony ani pravidla v místě obvyklá (např. ne všude je možno jezdit na kole). Soutěž je konkurenční. Týmy si nesmí navzájem pomáhat.


Tým smí používat pouze dopravní prostředky poháněné lidskou silou. Výjimkou mohou být dopravní prostředky na stanovištích, ale vždy pouze podle pokynů organizátorů. Za porušení pravidel může být tým diskvalifikován.


Pokud není řečeno/napsáno zřetelně jinak nebo není-li zřejmé z povahy šifry něco jiného, je použita abeceda bez diakritiky obsahující 26 písmen bez CH.


Cíl hry


Pobavit se.

Dojet do cíle v plném počtu, v časovém limitu a s co nejvyšším počtem bodů.

Vítěz hry získává kromě slávy i právo až povinnost uspořádat další ročník.


Ubytování


Místo je jednoznačně stanoveno v PROLOGU LABYRINTU 10.


Start hry


Start hry bude v sobotu 28.5.2011 v 6:30.

Na startu obdržíte:

štítek na kolo

2 ks oficiální mapy. Jedině u této mapy je zaručena správnost řešení šifer. Pokud jsou na této mapě odchylky vůči jiným mapám, nejedná se o záměr. Další mapy může tým použít pouze pro navigaci v terénu, nikoliv pro validaci výsledků šifer.

obálky se šiframi, diskvalifikační a bonusové

pravidla hry

cílovou kartu, obsahující mimo jiné informace pro nalezení pokladu.


Cíl


Cíl hry je na stejném místě jako Start.

Tým by měl do cíle dorazit do 19:30 téhož dne,

dorazí-li mezi 19:30 a 20:00, budou mu odečteny body dle Hodnocení a postihy,

dorazí-li po 20:00, je diskvalifikován,

musí v cíli prokázat, že jeho členové mají řádně proštípnuté visačky (nadpoloviční většina členů týmu na každém kleštičkovém stanovišti),

odevzdat neotevřené obálky,

odevzdat vyplněnou cílovou kartu - (primární systém pro posouzení zisku bodů je nicméně SMS systém).

Dojezdový čas je zaznamenán až ve chvíli, kdy je v cíli kompletní tým.


Obálky a šifry


Šifry jsou rozděleny do 3 pater, v každém patře jsou 3 šifry.

Tým dostane na startu:

více než 9 jedinečně označených obálek

3 jedinečně označená zadání šifer prvního patra

Některé obálky jsou diskvalifikační, ty je nutno dovézt do cíle neporušené - v případě jejich poškození je tým diskvalifikován.

Na každém A stanovišti v 1. a 2. patře jsou uvedeny symboly dvou obálek z následujícího patra, takto označené obálky můžete otevřít.

Na každém stanovišti 2. patra je též uveden symbol bonusové obálky. Bonusová obálka obsahuje nezašifrovanou formou polohu bonusového stanoviště.

V průběhu hry můžete být vyzváni k otevření dalších obálek.

Každá správně otevřená obálka obsahuje šifru, popřípadě pomocný materiál.


Stanoviště


Labyrint 10 má celkem 10 stanovišť. 9 základních, vyplývajících ze šifer, bonusové stanoviště a místo s ukrytým pokladem. Všechna stanoviště jsou označena logem Labyrintu 2011.

Na každém základním stanovišti najdete:

snadno dostupný A kód,

naznačený způsob získání B kódu, případně organizátora, který vás bude dále instruovat.

V prvním a druhém patře (na A stanovišti) symboly pro otevření 2 obálek vyššího patra, ve druhém patře též symbol bonusové obálky.

Stanoviště neničte a neodnášejte, stanoviště by po Vašem odchodu mělo zůstat v nezměněné podobě.

3 stanoviště jsou povinná pro nadpoloviční většinu členů týmu – poznáte je podle obrázku “kleště” v zadání šifry.

Na těchto stanovištích naleznete kontrolní kleštičky, těmito kleštičkami si musí každý člen týmu označit svoji visačku na kole. Každé patro má právě jedno kleštičkové stanoviště.

Stanoviště jsou časově omezena.

A-kódy zůstávají dostupné od otevření stanoviště do konce hry.

Stanoviště prvního patra jsou otevřena od začátku hry do 14:00. Stanoviště druhého patra jsou otevřena od 10:00 do 17:00, třetího patra od 15:00 do 19:30.

Je možné, že půjde získat B-kód po uzavírací době (nebo A i B kód před otevírací dobou) stanoviště, pokud tomu tak je, můžete tak učinit. Nicméně to není zaručeno, proto na to vůbec nespoléhejte.

Bonusové stanoviště je otevřeno od 16:00 do 19:00. Poté bude umožněno splnit úkol týmům, které dorazily před 19:00 (stačí jeden člen týmu). Nicméně týmy musí zvážit, zda se ještě stihnou vrátit do cíle včas.

Poklad je uložen nejpozději v 17:00.


Kódy


Kódy stanovišť jsou běžná podstatná jména. A kódy jsou snadno dostupné na A stanovištích. Pro B kódy je potřeba splnit nějaký úkol. Pokud si máte vyzvednout nějaký předmět, vždy berte pouze jeden kus na tým. Název předmětu sám o sobě ale kódem není, je potřeba pokračovat dále, dle zkušeností, invence, vůle,... týmu. Pokud jste získali takový předmět, můžete stanoviště opustit. Počet povolených pokusů na B kód je na některých stanovištích omezen. U ostatních kódů počet pokusů omezen není, ale může být, pokud by došlo k zneužívání tohoto faktu.


Poklad


V průběhu hry musíte získat co nejvíce A kódů, abyste mohli nalézt cestu k pokladu.


SMS systém


SMS systém slouží ke sledování vývoje hry a jejímu vyhodnocení.

Běží na tel. čísle 775 504 912 .

Akceptuje pouze zprávy bez diakritiky, na velikosti písmen nezáleží. SMS systém komunikuje s telefonními čísly zaregistrovanými v SMS systému.

Registrace telefonního čísla týmu

Telefonní číslo zadané při registraci týmu do hry je již zaregistrováno v SMS systému a není nutné s ním podstupovat proceduru registrace. Každé další telefonní číslo týmu, z něhož chce tým komunikovat s SMS systémem, je nutné registrovat pomocí tajného kódu (dále jen TK), který je týmu přidělen:

1. Získání TK pro registraci telefonního čísla

SMS ve tvaru: POSLI TAJNY KOD (tři slova oddělená mezerou) Zprávu je nutné odeslat z telefonního čísla zadaného při registraci týmu do hry. Ve vlastním zájmu nesdělujte TK soupeřům.

2. Registrace dalšího telefonního čísla

SMS ve tvaru: TK REGISTRACE (dvě slova oddělená mezerou)

Zprávu je nutné odeslat z telefonního čísla, které má být registrováno. Pokud je registrace úspěšná, je telefonní číslo přiřazeno k týmu a lze jej používat pro komunikaci s SMS systémem.

Příklad registrace dalšího telefonního čísla týmu: Tým zadal při registraci do hry telefonní číslo 123456789 a chce do SMS systému registrovat ještě telefonní číslo 987654321. Zašle tedy z telefonního čísla 123456789 SMS ve tvaru POSLI TAJNY KOD a obdrží TK týmu. Poté zašle z telefonního čísla 987654321 SMS ve tvaru TK REGISTRACE a zpravidla obdrží potvrzení o úspěšné registraci.

Žádost o nápovědu k šifře SMS ve tvaru: NAPn (bez mezer, n je číslo šifry ze zadání šifry - celé číslo z uzavřeného intervalu 1 - 9) je nutné odeslat z telefonního čísla registrovaného v SMS systému. SMS systém zašle zpět SMS s nápovědou.


Žádost o řešení šifry

SMS ve tvaru: RESn (bez mezer, n je číslo šifry ze zadání šifry - celé číslo z uzavřeného intervalu 1 - 9) je nutné odeslat z telefonního čísla registrovaného v SMS systému. SMS systém zašle zpět SMS s řešením.

Zadání A kódu stanoviště

SMS ve tvaru: An A-KOD (dvě části oddělené mezerou, n je číslo stanoviště - celé číslo z uzavřeného intervalu 1 - 9, A-KOD je A kód stanoviště) je nutné odeslat z telefonního čísla registrovaného v SMS systému. SMS systém zašle zpět SMS o správnosti kódu.

Zadání B kódu stanoviště SMS ve tvaru: Bn B-KOD (dvě části oddělené mezerou, n je číslo stanoviště - celé číslo z uzavřeného intervalu 1 - 9, B-KOD je B kód stanoviště) je nutné odeslat z telefonního čísla registrovaného v SMS systému. SMS systém zašle zpět SMS o správnosti kódu.

Zadání kódu bonusového stanoviště

SMS ve tvaru: BONUS BONUS-KOD (dvě části oddělené mezerou, BONUS-KOD je kód získaný na bonusovém stanovišti) je nutné odeslat z telefonního čísla registrovaného v SMS systému. SMS systém zašle zpět SMS o správnosti kódu. Zadání kódu pokladu SMS ve tvaru: P1 POKLAD-KOD (dvě části oddělené mezerou, POKLAD-KOD je kód získaný na místě pokladu) je nutné odeslat z telefonního čísla registrovaného v SMS systému. SMS systém zašle zpět SMS o správnosti kódu.


V průběhu hry odesílá SMS systém v SMS odpovědích také aktuální bodový stav týmu a pořadí týmu. Pořadí týmu je součástí SMS odpovědi pouze do 15 hodin.

Obsluhu SMS systému Vám může ulehčit čtečka QR kódů se schopností odesílat SMS zprávy (např. Seznam.cz QR čtečka).


Hodnocení a postihy


Vyhrává Tým, který získá nejvíce bodů.

V případě shodného počtu získaných bodů bude přihlédnuto k času dojezdu.

získaný A kód: +10b

získaný B kód: +10b

nadpoloviční většina členů týmu má označené stanoviště kleštěmi na kole: +10b (tedy max 30 bodů tj. 10 za každé kleštičkové stanoviště)

vyžádaná nápověda: -6b

vyžádané řešení: -10b, zahrnuje postih za vyžádanou nápovědu

splněný úkol na bonusovém stanovišti: + 20b

získaný poklad: + 30b

získaný B kód neznamená automaticky získaný A kód. Ten je třeba stále odeslat, aby byly body přičteny.

trhnutá nesprávná obálka: DISKVALIFIKACE

penalizace:

za každou započatou 1 minutu po 19:30: -0,5b

příjezd po 20:00 – DISKVALIFIKACE


Fair play:


Tým či jeho člen může být bodově penalizován, diskvalifikován či ostouzen v případě porušení pravidel fair play jako například ničení stanoviště, sledování jiného týmu namísto řešení šifer, tipování kódů bez návštěvy stanoviště apod.


Problémy na trati / problémy se šifrou / problémy s SMS systémem


Na uvedených kontaktech neposkytujeme žádnou nápovědu.

V opodstatněných případech můžete kontaktovat pořadatele na následujících číslech:

kontakty:

Pepa: 603 917 932 (problémy na trati)

Radek: 602 287 214 (problémy na trati)

Olda: 604 876 037 (problémy se šiframi)

Petr: 777 787 436 (problémy se šiframi)

Míra: 776 389 391 (problémy s SMS systémem)